Vakantiepark Familiehuis Nunspeet | Aan het Veluwemeer
Veluwemeer

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Vakantiepark Familiehuis Nunspeet

1.RESERVERING

Vakantiepark Familiehuis Nunspeet wijst u erop dat reserveringen die u maakt wettelijk definitief zijn.

1.1       Reserveringen kunt u maken via www.familiehuisnunspeet.nl of telefonisch via 0340250851.

1.2       Vakantiepark Familiehuis Nunspeet neemt alleen reserveringen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.

1.3       Vakantiepark Familiehuis Nunspeet behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen afwijkende reserveringen, met name groepen, te weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen.

1.4       Indien Vakantiepark Familiehuis Nunspeet uw reservering in behandeling neemt, zendt Vakantiepark Familiehuis Nunspeet u een bevestiging, tevens factuur, binnen 3 dagen via de mail, na verrichting van de reservering. Deze dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk medegedeeld te worden aan Vakantiepark Familiehuis Nunspeet.

1.5       Bent u binnen 7 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit van een bevestiging/factuur, dan dient u onverwijld contact op te nemen met het contact center, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.

1.6       Tussen u en Vakantiepark Familiehuis Nunspeet komt een overeenkomst tot stand op het moment dat Familiehuis Nunspeet de reservering aan u heeft bevestigd, per mail. De overeenkomst betreft huur van accommodaties en/of andere faciliteiten voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

1.7       Aan het object-, plaats- of locatienummer op uw bevestiging, tevens factuur, kunnen geen rechten worden ontleend.

1.8       Vakantiepark Familiehuis Nunspeet een vakantiepark is met enkel verhuur voor toeristische doeleinden. Indien u een accommodatie huurt als tijdelijk woon-werk verblijf dan behouden wij ons het recht voor u te weigeren.

2. PRIJZEN

2.1       U bent aan Vakantiepark Familiehuis Nunspeet verschuldigd de overeengekomen totale zoals vermeld in de bevestiging, tevens factuur, van de reservering.

2.2       Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering/factuur door Vakantiepark Familiehuis Nunspeet is verzonden.

2.3       Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

2.4       Vakantiepark Familiehuis Nunspeet heeft het recht prijsverhogingen als gevolg van tussentijdse aanpassingen van wettelijke regelingen c.q. bepalingen (waaronder, maar niet beperkt tot BTW, toeristenbelasting, assurantiebelasting) waar Vakantiepark Familiehuis Nunspeet geen invloed op heeft, door te voeren en te verrekenen

2.5       De prijzen in de brochures/flyers en op de website(s) van Familiehuis Nunspeet zijn niet bindend. Vakantiepark Familiehuis Nunspeet behoudt zich het recht voor deze prijzen te wijzigen. 

2.6       U maakt uw reservering tegen de op dat moment geldende prijzen en tarieven. De prijs die vermeld wordt op uw bevestiging, tevens factuur is bindend. 

2.7       U/de huurder is behalve de huurprijs ook reserverings- en reserveringskosten, kosten voor bedlinnen, eindschoonmaak en toeristenbelasting verschuldigd.

2.8       De bijdrage toeristenbelasting wordt vastgesteld door de betreffende gemeente van de vestigingsplaats van het park. U/de huurder bent aan Vakantiepark Familiehuis Nunspeet te allen tijde het door de betreffende gemeente vastgestelde en geldende tarief aan toeristenbelasting verschuldigd.

3. BETALINGEN 

3.1       U dient binnen 7 dagen na uw reservering de aanbetaling te doen van 25% van het totaal betalen bedrag volgens uw bevestiging, tevens factuur, te hebben voldaan. Bij reserveringen binnen 6 weken voor de dag van aanvang van uw verblijf dient het volledige bedrag in een keer te worden voldaan.

3.2       Het restant bedrag van de huurprijs dient te zijn ontvangen door Familiehuis Nunspeet uiterlijk 6 weken voor de dag van aanvang van het verblijf in Vakantiepark Familiehuis Nunspeet als vermeld in de bevestiging, tevens factuur, van de reservering.

3.3       Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. Indien (tijdige) betaling uitblijft, is Vakantiepark Familiehuis Nunspeet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden (annuleren). U bent aansprakelijk voor alle schade die Vakantiepark Familiehuis Nunspeet als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Vakantiepark Familiehuis Nunspeet in verband met uw reservering en de ontbinding heeft moeten maken. Vakantiepark Familiehuis Nunspeet heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten per accommodatie in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 4 van toepassing.

3.4       Vakantiepark Familiehuis Nunspeet heeft steeds het recht om vorderingen op u uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door u uit welke hoofde dan ook betaalde bedrage.

3.5       Als er tijdens uw verblijf extra kosten zijn gemaakt, dienen deze op de vertrek dag verrekend te zijn.

4. ANNULEREN

4.1       Indien u onverhoopt moet annuleren zijn de volgende bepalingen van toepassing voor reserveringen bij Vakantiepark Familiehuis Nunspeet: 

 1. Bij annulering meer dan 4 weken vóór aanvang van uw verblijf bent u 25% van het totaalbedrag verschuldigd.
 2. Bij annulering meer dan 2 weken voor aanvang van uw verblijf bent u 50% van het totaalbedrag verschuldigd.
 3. Bij annulering binnen 2 weken vóór aanvang bent u het gehele totaalbedrag verschuldigd.
 4. Bij annuleren wordt eenmalig administratiekosten berekend van € 25,-

U kunt zich tegen deze kosten verzekeren door u aan te sluiten bij ons annuleringsfonds. Deelname aan het annuleringsfonds is geheel vrijblijvend, zie artikel 6.

5. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

5.1       Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is Vakantiepark Familiehuis Nunspeet niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze aan Vakantiepark Familiehuis Nunspeet om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen worden geaccepteerd.

5.2       Wijzigingen van aankomstdatum en/of locatie binnen 28 dagen voor aankomst zijn niet toegestaan. In deze gevallen gelden de annuleringskosten. In deze gevallen gelden de annuleringskosten zoals beschreven in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden.

5.3       Wijzigingskosten van de datum/ of type accommodatie buiten de 4 weken voor aankomst zijn € 35.- , mist de reissom niet lager wordt dan de bestaande reservering.

5.4       Indien u na de totstandkoming van een overeenkomst van meer dan één accommodatie het aantal accommodaties wilt verminderen, gelden de annuleringsvoorwaarden, zoals beschreven in artikel 4 van onze Algemene Voorwaarden.

5.5       Indien Vakantiepark Familiehuis Nunspeet door overige omstandigheden een wijziging in een door u geboekte reservering dient te maken met betrekken tot locatie, periode van het verblijf of het type en/of ligging van de accommodatie, kan Vakantiepark Familiehuis Nunspeet u een passend alternatief bieden.

6. IN-DE-PLAATSSTELLING

6.1       Het is de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen Vakantiepark Familiehuis Nunspeet.

6.2       Indien u en Vakantiepark Familiehuis Nunspeet zijn overeengekomen dat u en/of één of meer gebruikers worden vervangen, blijft u naast de huurder en/of gebruikers die u en/of andere gebruikers vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover Vakantiepark Familiehuis Nunspeet voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigingskosten en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten.

7. ANNULERINGSFONDS

7.1       U kunt alleen deelnemen aan het annuleringsfonds indien dit direct bij reservering

7.2       De kosten bedragen 6% van de totale reissom, er worden geen administratie- of poliskosten in rekening gebracht, wel als u moet annuleren. 

7.3       Bij deelname aan het annuleringsfonds wordt de volledige vooraf betaalde reissom (exclusief de kosten voor het annuleringsfonds & eenmalige administratiekosten van € 25,- ) aan u terugbetaald, indien de hoofdpersoon of één van de deelnemers geconfronteerd wordt met één van de navolgende gebeurtenissen: 

 1. Bij overlijden, plotseling opgetreden ziekte of ongeval 
 2. Bij vroegtijdig afbreken van uw vakantie wegens overlijden van een familielid in de eerste graad 
 3. Bij vroegtijdig afbreken van de vakantie wegens brand, stormschade of blikseminslag aan huis of inboedel 
 4. Onvrijwillige werkloosheid van de hoofdpersoon, ontstaan na afsluiting van de reservering 
 5. Noodgedwongen verhuizing door medische oorzaak, renovatie of verandering van werkkring. 
 6. Als u of een reisgenoot vlak voor vertrek corona krijgt, kan uw vakantie bij ons geannuleerd worden. U en uw reisgenoot staan wel samen op de reisbevestiging. Wij vragen een positieve PCR-test of een doktersverklaring, als bewijs te mailen.

Andere, niet met name genoemde gebeurtenissen, komen niet in aanmerking voor de uitbetaling door het annuleringsfonds.

7.4       Het annuleringsfonds loopt van de datum van deelneming tot aan de dag van vertrek bij Vakantiepark Familiehuis Nunspeet. In geval van vroegtijdig afbreken van de vakantie om één van bovenstaande redenen, wordt naar rato van het aantal niet genoten vakantiedagen een percentage van de totale reissom (minus kosten voor het annuleringsfonds & eenmalige administratiekosten van € 25,- ) terugbetaald. Hierbij wordt gerekend vanaf de dag dat de accommodatie vrij wordt opgeleverd. 

7.5       Aanspraak maken op het annuleringsfonds doet u schriftelijk overlegging van een verklaring door derden waaruit bewijs van aangevoerde reden blijkt.

8. BORG 

8.1       De huurder dient voor het verblijf in de accommodatie een eenmalige incasso overeenkomst ingevuld en ondertekend in te leveren bij de receptie. Bij gebreke daarvan kan de huurovereenkomst op de ingangsdatum als ontbonden worden beschouwd.

8.2       De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten -in de meest ruime zin van het woord- die Vakantiepark Familiehuis Nunspeet kan lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen.

8.3       Na afloop van het verblijf in de accommodatie worden evt. bijkomende kosten zoals breuk, schade, niet ingeleverde toegangspas(sen) en/of sleutels, extra schoonmaakkosten en geconstateerde beschadigingen of vermissing van, in of aan de accommodatie aanwezige zaken aan de huurder belast middels een factuur. 

8.4       Het totaalbedrag van deze factuur zal z.s.m. door middel van een eenmalige automatische incasso van de bankrekening van de huurder worden geïncasseerd, of de factuur wordt via de mail verstuurt naar de huurder.    

9. VERBLIJF, AANKOMST & VERTREK

9.1       U kunt voor uw accommodatie aankomen tussen 15.00 uur en 17.00 uur. Afwijkende aankomsttijden na 17.00 uur dient u tijdig aan te geven bij de receptie van het park. 

9.2       Bij aankomst ontvangt u informatie over het park, uw accommodatie en de gereserveerde extra’s. 

9.3       Op de vertrekdatum dient u uw accommodatie vóór 10.00 uur verlaten te hebben. 

9.4       Het park behoudt zich het recht voor om vanaf 09.00 uur een eindcontrole uit te voeren verband houdend met de staat en compleetheid van de accommodatie. 

9.5       Op de vertrek dag dient u de door u ontvangen toegangspassen en/of sleutels etc. in te leveren. Voor niet ingeleverde/ kapotte toegangspassen ontvangt u een factuur.

9.6       Indien het gebruik van de accommodatie eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten door Vakantiepark Familiehuis Nunspeet. Indien u een reisverzekering heeft afgesloten en u voldoet aan de door de verzekeringsmaatschappij gestelde voorwaarden, kunt u een schadeclaim uit hoofde van eerder beëindigen van uw verblijf rechtstreeks indienen bij de verzekeringsmaatschappij.

9.7       De accommodaties beschikken elk over een eigen inrichting. Wijzigingen in opzet en uitvoering van het terrein en de daarbij horende objecten worden uitdrukkelijk voorbehouden.

9.8       Niet alle parkfaciliteiten en voorzieningen zijn het gehele jaar geopend of toegankelijk.

10. REGLEMENTEN

10.1     Alle gasten dienen zich te houden aan de door Vakantiepark Familiehuis Nunspeet voor het park vastgestelde regels, vastgelegd in o.a. de Algemene Voorwaarden, het Parkreglement, Huisdierregels, Wellness voorwaarden enz. Deze reglementen en voorwaarden vindt u op de website www.familiehuisnunspeet.nl.

10.2     Conform de lokale verordeningen zijn alle gasten, desgevraagd, verplicht zich bij de ’check-in’ te legitimeren. Indien de gasten geen legitimatiebewijs kunnen tonen, kan Vakantiepark Familiehuis Nunspeet besluiten de gasten niet onder te brengen.

10.3     Elke accommodatie mag slechts bewoond worden door het maximaal aantal personen dat op de website van Vakantiepark Familiehuis Nunspeet voor de desbetreffende accommodatie staat vermeld.

10.4     Vakantiepark Familiehuis Nunspeet behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten van het park, waaronder een gedeeltelijke of gehele sluiting daarvan, zonder dat u recht heeft op een vergoeding.

10.5     Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud zult u zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens uw verblijf aan de accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.

10.6     Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan om tenten bij de accommodatie te plaatsen.

10.7     De huurder dient de accommodatie bezemschoon op te leveren (dus: vaatwasser leegruimen, beddengoed afhalen in kussensloop doen, keuken- en koelkast schoonmaken, vuilniszak in de container plaatsen). Zie huisregels in de accommodatie.

10.8     De huurder en gebruikers zijn verplicht om bij de accommodatie bedlinnen te huren van Vakantiepark Familiehuis Nunspeet.

10.9     Overtreding van bepalingen in de Algemene Voorwaarden of het parkreglement kan leiden tot directe verwijdering van het park. In elke accommodatie hangen huisregels en uitcheck voorwaarden. Hier dient u zich aan te houden om kosten achteraf te voorkomen.

10.10   Indien het parkmanagement ernstig vermoeden heeft dat door de huurder van een accommodatie in strijd met de wet en/of de openbare orde en/of de goede zeden wordt gehandeld, is het park-management gemachtigd zich toegang tot de accommodatie te verschaffen.

11. HUISDIEREN 

11.1     In een beperkt aantal accommodaties is het toegestaan uw huisdier(en) mee te nemen. (max. 2 huisdieren per accommodatie). 

11.2     U dient vooraf bij uw reservering aan te geven of en hoeveel huisdieren u wenst mee te nemen; hier worden per dag extra kosten voor in rekening gebracht omdat dit extra schoonmaakwerkzaamheden met zich mee brengt. De kosten voor uw huisdier(en) worden vermeld op de tarieven lijst evenals op uw bevestiging tevens factuur. 

11.3     Het is niet toegestaan uw hond(en) uit te laten op het park, absoluut niet laten plassen in de tuin ivm behoud gras.

11.4     U bent verplicht om overal op het park uw hond(en) aangelijnd te houden. 

11.5     Vakantiepark Familiehuis Nunspeet behoudt zich het recht voor om (zonder opgave van redenen)  huisdieren op het park te weigeren.

11.6     Niet gekooide huisdieren dienen ten alle tijden op het vakantiepark buiten de accommodatie te zijn aangelijnd. Huisdieren hebben geen toegang tot ons strand, alleen vanaf 1 september tot 1 mei mogen vier-voeters mits aangelijnd op het zandstrandje spelen. (Hier mag de hond echter niet worden uitgelaten. ongelukjes dienen direct te worden opgeruimd.) Mocht u met uw huisdier op de boot willen dan kunt u dit opnemen met de receptie. Zij zorgen voor een passende oplossing.

11.7     Binnen de accommodatie mogen de huisdieren niet in de slaapkamers en in de sanitaire ruimtes. Huisdieren mogen in of buiten de accommodatie niet op het meubilair of delen hiervan. In de woningen waar huisdieren mogen zijn maximaal twee huisdieren toegestaan. Huisdiermand dient meegenomen te worden. Bij gebleken extra vervuiling d.m.v. haren etc. op beddengoed; slaapkamervloer; meubels, daar waar het huisdier niet mag komen, worden € 50,- extra schoonmaakkosten in rekening gebracht.

11.8     De huisdieren mogen geen overlast bezorgen aan de overige gasten. Huisdieren van bezoekers zijn niet toegestaan, of alleen in overleg met de receptie in de tuin maar nooit in de accommodatie!

11.9     Aanwijzingen ter plaatse dienen te worden opgevolgd.

11.10   Voor honden/katten is bescherming tegen vlooien verplicht. Buitenlandse huisdieren dienen te zijn gevaccineerd en voorzien zijn van een chip. Het inentingenboekje dient u op verzoek te laten zien.

12. INTERNETGEBRUIK

12.1     Afhankelijk van de accommodatie biedt Vakantiepark Familiehuis Nunspeet de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen toegang tot het internet aan via een WiFi netwerk.

12.2     De huurder is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van internet alsmede de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen ter ondersteuning daarvan en maatregelen ter beveiliging van computer of besturingssysteem.

12.3     Vakantiepark Familiehuis Nunspeet is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van internet of als gevolg van storingen in het netwerk.

12.4     De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, dienen zich bij het gebruik van internet te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden, dienen de wettelijke regels te respecteren en zich te onthouden van gedrag waarbij overige internetgebruikers hinder ondervinden dan wel waarbij schade wordt toegebracht aan Vakantiepark Familiehuis Nunspeet in de breedste zin van het woord. De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, zullen zich onthouden van het bezoeken van websites die een onrechtmatig karakter hebben of die niet stroken met de reputatie van Vakantiepark Familiehuis Nunspeet.

12.5     Bij constatering of het vermoeden van hinder van derden en/of (overig) internet-misbruik door de huurder/gebruiker danwel degene die de huurder vergezellen, heeft Vakantiepark Familiehuis Nunspeet het recht zonder nadere aankondiging de toegang tot internet al dan niet geheel te blokkeren.

12.6     De huurder vrijwaart Vakantiepark Familiehuis Nunspeet tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op Vakantiepark Familiehuis Nunspeet zouden kunnen (trachten te) verhalen, voor zover deze aansprak gegrond is op het gebruik dat door de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, van internet is gemaakt.

13. SCHOONMAAK 

13.1     U treft uw accommodatie schoon aan, is dit niet het geval, dan dient u dat direct te melden bij de receptie. Indien het niet schoon is niet zelf schoonmaken en d.m.v. foto’s direct melden bij de receptie op de dag van aankomst.

13.2     Na uw vertrek zal uw accommodatie worden schoongemaakt. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht zoals u aantreft op uw bevestiging tevens factuur.

14. AANSPRAKELIJKHEID 

14.1     Vakantiepark Familiehuis Nunspeet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor: 

 1. Diefstal, verlies of schade van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op het park of in de accommodatie. 
 2. Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen op het park of in de accommodatie. 
 3. Mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen. 
 4. Weersomstandigheden. 
 5. Ongemak c.q. overlast welke wordt veroorzaakt door derden buiten de verantwoordelijkheid van Vakantiepark Familiehuis Nunspeet. 
 6. Gevolgen van deelname aan activiteiten van welke aard dan ook op het park. 
 7. Vakantiepark Familiehuis Nunspeet is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.

14.2     De huurder en medehuurders zijn aansprakelijk voor alle verlies of schade die voor Vakantiepark Familiehuis Nunspeet of derden is ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen op het park bevinden alsmede alle schade die veroorzaakt is door enig dier en/of zaak die zij bij zich hebben.

14.3     De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, zijn ieder hoofdelijk aansprakelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie en/of elders in het park, en voor het gebruik van de en de daarin aanwezige apparatuur.

14.4     Daarnaast zijn de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, steeds hoofdelijk aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie en/of extreme vervuiling binnen/buiten de accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan de receptie van Vakantiepark Familiehuis Nunspeet en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap.

15. ZONDAGSRUST 

15.1     Er vindt geen aankomst/vertrek plaats op de zondagen. U kunt alleen vertrekken op zondag en/ of bij gesloten receptie) met de bij incheck geleverde envelop.

15.2     Op de zondag zullen geen commerciële activiteiten en/of verkoop plaatsvinden van de op het park verkrijgbare middelen. 

15.3     Op de zondag zal er geen verkoop van chalets/recreatiewoningen plaatsvinden. 

15.4     De zondagsrust dient te worden gerespecteerd, derhalve is geluidshinder in elke vorm niet toegestaan. 

15.5     Op de zondagen zullen er geen door het park of anderen georganiseerde activiteiten plaatsvinden zoals bijvoorbeeld voet- en volleybalwedstrijden, barbecues en overige groepsactiviteiten. 

15.6     Op de zondag mogen er geen onderhoud- en/of aanlegwerkzaamheden plaatsvinden aan de accommodaties en/of tuinen.

16. OVERMACHT EN WIJZIGING

16.1     In het geval Vakantiepark Familiehuis Nunspeet al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, kan Vakantiepark Familiehuis Nunspeet binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor andere accommodatie/andere periode etc.). De opschorting van de nakoming van de verplichtingen door Vakantiepark Familiehuis Nunspeet is toegestaan indien zich omstandigheden gelegen buiten de wil van Vakantiepark Familiehuis Nunspeet voordoen. Vakantiepark Familiehuis Nunspeet zal in geen geval gehouden zijn tot vergoeding van enige schade of kosten.

16.2     Overmacht aan de zijde van Vakantiepark Familiehuis Nunspeet bestaat indien Vakantiepark Familiehuis Nunspeet in de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Vakantiepark Familiehuis Nunspeet, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

17. OPZEGGING

Vakantiepark Familiehuis Nunspeet heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van u en/of andere gebruikers onvolledig en/of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.

18. KLACHTEN

Ondanks de zorg en de inspanning van Vakantiepark Familiehuis Nunspeet kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot uw vakantieverblijf. Deze klacht dient u in eerste instantie ter plaatse en direct bij het management van het park van uw verblijf te melden. Mocht de klacht niet naar uw tevredenheid worden afgehandeld dan heeft u uiterlijk 1 maand na vertrek uit het park van uw verblijf de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij: Vakantiepark Familiehuis Nunspeet, Randmeerweg 14, 8071SH Nunspeet of via receptie@familiehuisnunspeet.nl o.v.v. reserveringsnummer. De klacht zal dan met de grootste zorg worden behandeld. Mocht ook dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan heeft u tot uiterlijk 3 maanden na vertrek uit het park de gelegenheid de klacht te laten behandelen door de Geschillencommissie Recreatie in Den Haag dan wel de klacht voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. De beslissing van deze commissie heeft de kracht van een bindend advies.

19 PRIVACY

19.1     Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Het gegevensbestand wordt gebruikt voor onze gastenadministratie. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gerichte informatie en aanbiedingen over onze en aanverwante producten en diensten te geven, zowel door onszelf als door derden. Om deze informatie en voordeelaanbiedingen zoveel mogelijk op uw interesse af te stemmen, kunnen wij uw gegevens laten combineren met bij andere bedrijven bekende gegevens. Een uitgebreide omschrijving van de wijze waarop wij uw gegevens verwerken, kunt u terugvinden op ons website onder het onderdeel “privacy”.

19.2     Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen, ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten. U heeft het recht om ons te verzoeken, u mede te delen of persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt.

19.3     Indien u geen prijs stelt op het toezenden van interessante informatie of aanbiedingen, kunt u ons dat laten weten door een mail te sturen aan: receptie@familiehuisnunspeet.nl

20. TOEPASSING

20.1     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties en andere faciliteiten, die worden verhuurd door Vakantiepark Familiehuis Nunspeet.

20.2     In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip ’huurder’ en ‘u’ verstaan: de persoon die met Vakantiepark Familiehuis Nunspeet een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van accommodatie en/of overige faciliteiten. Onder het begrip ’gebruiker’ (hieronder ook wel genoemd ‘gast’) wordt verstaan: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde accommodatie en/of andere faciliteiten.

20.3     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Vakantiepark Familiehuis Nunspeet wijst alle algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.

21. ALGEMEEN

21.1     Met accommodatie wordt bedoeld alle type accommodaties die Vakantiepark Familiehuis Nunspeet verhuurd.

21.2     Met hoofdpersoon/ huurder/gebruiker wordt bedoeld de persoon op wiens naam de reservering gemaakt is, met één van de deelnemers wordt bedoeld alle personen die dezelfde periode als de hoofdpersoon in de accommodatie verblijven en wie op de reserveringsbevestiging staan of in de woning aanwezig is.

21.3     Op de inhoud van publicaties van Vakantiepark Familiehuis Nunspeet zijn wijzigingen voorbehouden.

21.4     Herkenbare (druk)fouten en vergissingen op de website, in brochures, advertenties en andere publicaties van Vakantiepark Familiehuis Nunspeet zijn niet bindend.