Algemene Voorwaarden

Vakantiepark Familiehuis Nunspeet

Algemene Voorwaarden

Vakantiepark Familiehuis Nunspeet

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR VAKANTIEPARK FAMILIEHUIS NUNSPEET

1. RESERVERING

1.0 Reserveringen kunt u maken via www.familiehuisnunspeet.nl of telefonisch bij het park. 

1.1 Vakantiepark Familiehuis Nunspeet neemt alleen reserveringen in behandeling van personen vanaf 18 jaar.

1.2 Na de reservering ontvangt u binnen 7 dagen een schriftelijke bevestiging, tevens factuur. U dient deze op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dient u z.s.m. kenbaar te maken, maar uiterlijk 10 dagen vóór aanvang van het verblijf. Indien u binnen 10 dagen geen bevestiging van uw reservering heeft ontvangen dient u telefonisch contact op te nemen met Vakantiepark Familiehuis Nunspeet.

2. TARIEVEN

2.0 De tarieven in de brochures en op de website(s) van Vakantiepark Familiehuis Nunspeet zijn niet bindend. Vakantiepark Familiehuis Nunspeet behoudt zich het recht voor deze tarieven te wijzigen. 

2.1 U maakt uw reservering tegen de op dat moment geldende prijzen en tarieven. De prijs die vermeld wordt op uw bevestiging, tevens factuur is bindend. 

3. BETALINGEN 

3.0 U dient binnen 7 dagen na uw reservering de aanbetaling volgens uw bevestiging, tevens factuur te hebben voldaan. Het restant bedrag dient u 45 dagen voor aankomst te hebben voldaan. 

3.1 Bij internetboekingen betaalt u de aanbetaling tijdens het bevestigen van de reservering. 

3.2 Bij een reservering binnen 14 tot 5 dagen voor aankomst dient u de gehele betaling vóór aankomst ineens te voldoen.  3.3 Bij een reservering binnen 4 dagen voor aankomst dient u de betaling bij aankomst te voldoen middels contante betaling of pin. 

3.4 Als er tijdens uw verblijf extra kosten zijn gemaakt, dienen deze op de vertrek dag verrekend te zijn.

4. RESERVERINGSKOSTEN 

4.0 De tarieven voor het reserveren van een accommodatie zijn exclusief reserveringskosten. 

4.1 De reserveringskosten bedragen € 23,50 per boeking.

5. GEMEENTEHEFFING 

5.0 De tarieven voor het huren van een accommodatie zijn exclusief gemeenteheffing (toeristenbelasting). De hoogte hiervan is afhankelijk van de vaststelling daarvan door de gemeente Nunspeet.

6. ANNULEREN/ WIJZIGEN 

6.0 Indien u onverhoopt moet annuleren zijn de volgende bepalingen van toepassing voor reserveringen bij Vakantiepark Familiehuis Nunspeet: a) Bij annulering meer dan 4 weken vóór aanvang van uw verblijf bent u 25% van het totaalbedrag verschuldigd. b) Bij annulering meer dan 2 weken voor aanvang van uw verblijf bent u 50% van het totaalbedrag verschuldigd. c) Bij annulering binnen 2 weken vóór aanvang bent u het gehele totaalbedrag verschuldigd. d) Bij annuleren wordt eenmalig administratiekosten berekend van € 25,-

6.1 U kunt zich tegen deze kosten verzekeren door u aan te sluiten bij ons annuleringsfonds. Deelname aan het annuleringsfonds is geheel vrijblijvend. 

6.2 U kunt alleen deelnemen aan het annuleringsfonds indien dit direct bij reservering wordt bijgeboekt. 

6.3 De kosten bedragen 6% van de totale reissom, er worden geen administratie- of poliskosten in rekening gebracht, wel als u moet annuleren. 

6.4 Bij deelname aan het annuleringsfonds wordt de volledige vooraf betaalde reissom (exclusief de kosten voor het annuleringsfonds & eenmalige administratiekosten van € 25,- ) aan u terugbetaald, indien de hoofdpersoon of één van de deelnemers geconfronteerd wordt met één van de navolgende gebeurtenissen: 1) Bij overlijden, plotseling opgetreden ziekte of ongeval 2) Bij vroegtijdig afbreken van uw vakantie wegens overlijden van een familielid in de eerste graad 3) Bij vroegtijdig afbreken van de vakantie wegens brand, stormschade of blikseminslag aan huis of inboedel 4) Onvrijwillige werkloosheid van de hoofdpersoon, ontstaan na afsluiting van de reservering 5) Noodgedwongen verhuizing door medische oorzaak, renovatie of verandering van werkkring. Andere, niet met name genoemde gebeurtenissen, komen niet in aanmerking voor de uitbetaling door het annuleringsfonds. 

6.5 Het annuleringsfonds loopt van de datum van deelneming tot aan de dag van vertrek bij Vakantiepark Familiehuis Nunspeet. In geval van vroegtijdig afbreken van de vakantie om één van bovenstaande redenen, wordt naar rato van het aantal niet genoten vakantiedagen een percentage van de totale reissom (minus kosten voor het annuleringsfonds & eenmalige administratiekosten van € 25,- ) terugbetaald. Hierbij wordt gerekend vanaf de dag dat de accommodatie vrij wordt opgeleverd. 

6.6 Aanspraak maken op het annuleringsfonds doet u schriftelijk overlegging van een verklaring door derden waaruit bewijs van aangevoerde reden blijkt. 6.7 Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is Familiehuis Nunspeet niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze aan Familiehuis Nunspeet om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen worden geaccepteerd. Wijzigingen van aankomstdatum en/of locatie binnen 28 dagen voor aankomst zijn niet toegestaan. In deze gevallen gelden de annuleringskosten. Wijzigingskosten van de datum/ of type accommodatie buiten de 4 weken voor aankomst zijn € 35.- , mist de reissom niet lager wordt dan de bestaande reservering.

7. BORG 

7.0 Na afloop van het verblijf in de accommodatie worden evt. bijkomende kosten zoals breuk, schade, niet ingeleverde toegangspas(sen) en/of sleutels, extra schoonmaakkosten en geconstateerde beschadigingen of vermissing van, in of aan de accommodatie aanwezige zaken aan de huurder belast middels een factuur. 

7.1 Het totaalbedrag van deze factuur zal z.s.m. door middel van een eenmalige automatische incasso van de bankrekening van de huurder worden geïncasseerd. 

7.2 De huurder dient voor het verblijf in de accommodatie een eenmalige incasso overeenkomst ingevuld en ondertekend in te leveren bij de receptie. Bij gebreke daarvan kan de huurovereenkomst op de ingangsdatum als ontbonden worden beschouwd.

8. VERBLIJF 

8.0 U kunt voor uw accommodatie aankomen tussen 15.00 uur en 17.00 uur. Afwijkende aankomsttijden na 17.00 uur dient u tijdig aan te geven bij de receptie van het park. 

8.1 Bij aankomst ontvangt u informatie over het park, uw accommodatie en de gereserveerde extra’s.  8.2 Op de vertrekdatum dient u uw accommodatie vóór 10.00 uur verlaten te hebben. 

8.3 Het park behoudt zich het recht voor om vanaf 09.00 uur een eindcontrole uit te voeren verband houdend met de staat en compleetheid van de accommodatie. 

8.4 Op de vertrek dag dient u de door u ontvangen toegangspassen en/of sleutels etc. in te leveren. 

8.5 Tijdens uw verblijf wordt u geacht zich aan de regels te houden zoals opgesteld in het parkreglement. Het parkreglement maakt onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden. Overtreding van bepalingen in de Algemene Voorwaarden of het parkreglement kan leiden tot directe verwijdering van het park. In elke accommodatie hangen huisregels en uitcheck voorwaarden. Hier dient u zich aan te houden om kosten achteraf te voorkomen.

8.6 Met klachten kunt u tijdens uw verblijf terecht bij de receptie van het park. Wacht hiermee niet tot moment van vertrek.

9. HUISDIEREN 

9.0 In een beperkt aantal accommodaties is het toegestaan uw huisdier(en) mee te nemen. (max. 2 huisdieren per accommodatie). 

9.1 U dient vooraf bij uw reservering aan te geven of en hoeveel huisdieren u wenst mee te nemen; hier worden per dag extra kosten voor in rekening gebracht omdat dit extra schoonmaakwerkzaamheden met zich mee brengt. De kosten voor uw huisdier(en) worden vermeld op de tarieven lijst evenals op uw bevestiging tevens factuur. 

9.2 Het is niet toegestaan uw hond(en) uit te laten op het park, absoluut niet laten plassen in de tuin ivm behoud gras.

9.3 U bent verplicht om overal op het park uw hond(en) aangelijnd te houden. 

9.4 Familiehuis Nunspeet behoudt zich het recht voor om (zonder opgave van redenen)  huisdieren op het park te weigeren.

9.5 Buiten het huisje. Niet gekooide huisdieren dienen ten alle tijden op het vakantiepark buiten de accommodatie te zijn aangelijnd. Huisdieren hebben geen toegang tot ons strand, alleen vanaf 1 november tot 1 mei mogen vier-voeters mits aangelijnd op het zand-strandje spelen. (Hier mag de hond echter niet worden uitgelaten. ongelukjes dienen direct te worden opgeruimd.) Mocht u met uw huisdier op de boot willen dan kunt u dit opnemen met de receptie. Zij zorgen voor een passende oplossing.

9.6 In het huisje. Binnen de accommodatie mogen de huisdieren niet in de slaapkamers en in de sanitaire ruimtes. Huisdieren mogen in of buiten de accommodatie niet op het meubilair of delen hiervan. In de woningen waar huisdieren mogen zijn maximaal twee huisdieren toegestaan. Huisdiermand dient meegenomen te worden. Bij gebleken extra vervuiling d.m.v. haren etc. op beddengoed; slaapkamervloer; meubels, daar waar het huisdier niet mag komen, worden € 50,- extra schoonmaakkosten in rekening gebracht.

9.7 De huisdieren mogen geen overlast bezorgen aan de overige gasten. Huisdieren van bezoekers zijn niet toegestaan, of alleen in overleg met de receptie in de tuin maar nooit in de accommodatie!

9.8 Aanwijzingen ter plaatse dienen te worden opgevolgd. 9.9 Gezondheid huisdier: Voor honden/katten is bescherming tegen vlooien verplicht. Huisdieren dienen te zijn gevaccineerd en voorzien zijn van een chip. Het inentingenboekje dient u op verzoek te laten zien.

10. SCHOONMAAK 

10.0 U treft uw accommodatie schoon aan, is dit niet het geval, dan dient u dat direct te melden bij de receptie. Indien het niet schoon is niet zelf schoonmaken en d.m.v. foto’s direct melden bij de receptie op de dag van aankomst. 10.1 Na uw vertrek zal uw accommodatie worden schoongemaakt. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht zoals u aantreft op uw bevestiging tevens factuur.

11. AANSPRAKELIJKHEID 

11.0 Vakantiepark Familiehuis Nunspeet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:  1) Diefstal, verlies of schade van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op het park of in de accommodatie.  2) Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen op het park of in de accommodatie.  3) Mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen.  4) Weersomstandigheden.  5) Ongemak c.q. overlast welke wordt veroorzaakt door derden buiten de verantwoordelijkheid van Vakantiepark Familiehuis Nunspeet.  6) Gevolgen van deelname aan activiteiten van welke aard dan ook op het park. 

11.1 De huurder en medehuurders zijn aansprakelijk voor alle verlies of schade die voor Vakantiepark Familiehuis Nunspeet of derden is ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen op het park bevinden alsmede alle schade die veroorzaakt is door enig dier en/of zaak die zij bij zich hebben. Het is dus noodzakelijk dat u geconstateerde gebreken die al aanwezig zijn direct meld bij de receptie.

12. ZONDAGSRUST 

12.0 Er vindt geen aankomst/vertrek plaats op de zondagen. U kunt alleen vertrekken op zondag en/ of bij gesloten receptie) met de bij incheck geleverde envelop.

12.1 Op de zondag zullen geen commerciële activiteiten en/of verkoop plaatsvinden van de op het park verkrijgbare middelen. 

12.2 Op de zondag zal er geen verkoop van chalets/recreatiewoningen plaatsvinden. 

12.3 De zondagsrust dient te worden gerespecteerd, derhalve is geluidshinder in elke vorm niet toegestaan. 

12.4 Op de zondagen zullen er geen door het park of anderen georganiseerde activiteiten plaatsvinden zoals bijvoorbeeld voet- en volleybalwedstrijden, barbecues en overige groepsactiviteiten. 

12.5 Op de zondag mogen er geen onderhoud- en/of aanlegwerkzaamheden plaatsvinden aan de accommodaties en/of tuinen.

13. DIVERSEN 

13.0 Met accommodatie wordt bedoeld een notariswoning, een chalet, duinvilla, wellnessvilla, watervila enz. De diverse type’s die wij aanbieden.

13.1 Met hoofdpersoon wordt bedoeld de persoon op wiens naam de reservering gemaakt is, met één van de deelnemers wordt bedoeld alle personen die dezelfde periode als de hoofdpersoon in de accommodatie verblijven en wie op de reserveringsbevestiging staan of in de woning aanwezig is. 

13.2 Op de inhoud van publicaties van Vakantiepark Familiehuis Nunspeet zijn wijzigingen voorbehouden. 

13.3 Aan het object-, plaats- of locatienummer op uw bevestiging tevens factuur kunnen geen rechten worden ontleend. 

13.4 Herkenbare (druk)fouten en vergissingen op de website, in brochures, advertenties en andere publicaties van Vakantiepark Familiehuis Nunspeet zijn niet bindend. 

13.5 Schade en/of breuk aan of in de accommodatie zelf of aan het interieur en/of de inventaris dient direct gemeld te worden aan de receptie en afgerekend te worden.

13.6 Niet alle parkfaciliteiten en voorzieningen zijn het gehele jaar geopend of toegankelijk. 

13.7 De accommodaties beschikken elk over een eigen inrichting. Wijzigingen in opzet en uitvoering van het terrein en de daarbij horende objecten worden uitdrukkelijk voorbehouden.

13.8 Er zijn extra regels voor gebruik van de Wellnessvilla’s, visregels en huisdierregels, deze vind u op de website en worden geacht na te streven.